Aug 24

Ilmatieteen laitos – Lapissa vähän ympäristömyrkkyjä, riskeinä ilmastonmuutos ja uudet kemikaalit

2016-08-24 16_21_42-Kaukokulkeutuvat ympäristömyrkyt Suomen pohjoisilla alueilla – LAPCON.pdf - Nitr

Suomen Lappi on maineensa veroisesti puhdas, vaikka pieniä määriä ympäristömyrkkyjä löytyy ilmasta, vedestä ja eliöistä.

Arktisen alueen huolenaiheena ovat erityisesti kaukaa kulkeutuvat aineet sekä mahdollinen muu kemikaalikuormituksen lisääntyminen, minkä takia vaarallisten aineiden seurantoja ja kartoituksia tulee jatkaa myös Suomessa, todetaan Suomen ympäristökeskuksen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja Ilmatieteen laitoksen tuoreessa selvityksessä. Uudet kemikaalit ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset lisäävät kaukokulkeutumisen riskejä.

Tutkimuslaitokset selvittivät ilmassa, laskeumassa ja biologisissa näytteissä esiintyviä elohopean ja pysyvien orgaanisten ympäristömyrkkyjen (POP-yhdisteet) pitoisuuksia. Yhdisteitä kulkeutuu Pohjois-Suomeen ilmavirtausten, mutta myös ihmisen kuljettamien materiaalien mukana.

Elohopean ja POP-yhdisteiden pitoisuudet ovat Pohjois-Suomessa yleensä pienempiä kuin maan eteläosissa. Kansainvälisissä sopimuksissa säänneltyjen POP-yhdisteiden pitoisuudet ovat pääsääntöisesti laskeneet Suomen Lapissa viimeisten parinkymmenen vuoden aikana.

Seurantatietoa tarvitaan riskien vähentämiseksi 

Raporttiin on koottu joukko toimenpide-ehdotuksia, jotta kansainvälisten sopimusten velvoitteet, vaarallisten kemikaalien seuranta ja riskien hallinta voidaan hoitaa.

Tutkimuslaitosten mukaan Pallaksen aseman ilma- ja laskeumaseurantaa tulee jatkaa ja täydentää. Elohopean ja POP-yhdisteiden pitoisuuksien pitkäaikaisseuranta tulee järjestää kaloista ja järvisedimenttien kerrostumista. Lisäksi ravintoketjun kautta ihmisiin päätyviä myrkkyjä on syytä alkaa tutkia, mikäli ympäristön seurannoissa ja kartoituksissa havaitaan korkeita pitoisuuksia. Ympäristökuormituksen indikaattorina voidaan pitää poroista tutkittavia aineita.

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa aineiden kulkeutumiseen Lappiin, mikäli jo kierrosta poistuneita aineita vapautuu esimerkiksi jäätiköiden sulaessa. Käytöstä poistettavien kemikaalien tilalle tulee uusia aineita, joiden vaikutuksia ei tunneta. Näiden syiden takia tutkijat suosittelevat kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä uusien kemikaalien kartoituksessa sekä ennusteiden ja aineiden käyttäytymisen mallintamisessa.

Kemikaalien esiintymistä ja pitoisuuksia koskeva seurantatieto on osa maailmanlaajuista kemikaalien riskien arviointia ja hallintaa. “Suomen kannalta keskeiset riskitekijät voidaan tunnistaa vain tuottamalla omaa tietoa ja osallistumalla kansainvälisiin arviointeihin,” sanoo tutkimuksen koordinaattori Jaakko Mannio Suomen ympäristökeskuksesta. “Mikäli meillä ei ole ympäristömyrkyistä riittävästi luotettavaa tutkimustietoa, emme pysty arvioimaan altistumista emmekä kehittämään toimia riskien vähentämiseksi.

lapcon_480px

Kuva 2. Perfluoratut yhdisteet ahvenessa Suomen vesistöissä. Ainoastaan PFOS käyttöä on kansainvälisesti rajoitettu. Perfluorattuja yhdisteitä käytetään yleisesti parantamaan tekstiilien vedenpitävyyttä ja estämään likaantumista, sammutusvaahdoissa ja metallien pintakäsittelyssä.

Kaukokulkeutuvat ympäristömyrkyt Suomen pohjoisilla alueilla (LAPCON) -raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tutkimushanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus SYKE, joka vastasi ympäristötietojen kokoamisesta ja tulkinnasta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL vastasi ihmisen altistumisen ja terveysvaikutusten arvioinnista ja Ilmatieteen laitos (IL) aineiden kaukokulkeutumisen ja kuormituksen kehittymisen arvioinnista. Laitokset vastasivat yhdessä koottujen tietojen tulkinnasta ja niiden pohjalta esitetyistä toimenpide-ehdotuksista.

Tutkimusraportti

Aug 22

Ilmatieteen laitos – Ilmanlaatu pysynyt tänä kesänä hyvänä koko Suomessa

clouds-99

Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmanlaatu on pysynyt kevään ja kesän aikana enimmäkseen hyvänä. Ilmanlaadun kannalta suotuisat sääolosuhteet ovat auttaneet pitämään ilman epäpuhtauksien tasot Suomessa hyvänä. Myöskään kaukokulkeumat eivät aiheuttaneet merkittäviä ilmanlaatuepisodeja kesän aikana.

Kymmenen vuotta sitten laajat alueet eteläisintä Suomea peittyivät useaan otteeseen Suomeen Venäjän puolelta kulkeutuneisiin metsä- ja maastopalojen savuihin. Metsäpalot saivat aikaan erityisesti ilman pienhiukkasten pitoisuuksien kohoamisen. “Vastaavia tilanteita ei tänä kesänä ole havaittu, sillä sateinen sää on pitänyt metsäpalot kurissa sekä meillä että lähialueilla. Tänä vuonna ilmanlaadun kannalta pahimmat päivät olivat jo maalis-huhtikuussa, jolloin katupöly heikensi ilmanlaatua erityisesti isoissa kaupungeissa”, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Pia Anttila.

Suurimmat katupölypitoisuudet mitattiin Kuopiossa maalis-huhtikuussa ja olivat n. 260 µg/m3 tietämillä (PM10-vuorokausikeskiarvot) . Kaiken kaikkiaan myös katupölykausi jäi tänä keväänä melko laimeaksi vaikka varsinainen katupölykausi alkoi jo maaliskuun puolivälin jälkeen tienpintojen kuivuttua tavallista aikaisemmin. Maalis-huhtikuun vaihteessa Suomeen kulkeutui myös jonkin verran kulotussavuja Venäjältä, mutta pitoisuudet jäivät kuitenkin vähäisiksi.

Ilmatieteen laitos vastaa Euroopan Unionin säädösten mukaisesta ilmanlaadun seurannasta Suomen tausta-alueilla sekä toteuttaa kansainvälisiä ilmanlaadun mittausohjelmia.  Kaupunkien ilmanlaatua seuraavat kunnat itse.   Raja-arvojen ylityksiä ei ole tapahtunut tämänhetkisten tietojen missään.

www.ilmanlaatu.fi
http://ilmatieteenlaitos.fi/teematietoa-ilmanlaadusta