Porin ja Harjavallan ilmanlaadun mittausraportti vuodelta 2021 valmistunut

Porin ja Harjavallan ilmanlaatu oli pääosin hyvää tai tyydyttävää vuonna 2021. Porissa haasteena oli edelleen katupöly ja Harjavallassa hengitettävien hiukkasten arseeni- ja nikkelipitoisuudet.

Merkittävimpiä ilmanlaatuun ja sen mittaukseen vaikuttavia tekijöitä vuonna 2021 olivat Porissa haastava katupölyvuosi jakautuen kevätkauteen ja loppuvuoteen sekä teollisten kokonaispäästöjen pieneneminen edelleen. Harjavallassa vaikuttavia tekijöitä olivat jatkuvatoimisiin mittauksiin perustuvissa ilmanlaatuindekseissä hyvän ilmanlaadun iso osuus sekä hengitettävien hiukkasten (PM10) arseeni- ja nikkelipitoisuuksien tavoitearvojen ylittyminen Kalevassa.

Valtioneuvoston asetuksen (79/2017) mukaiset raja- tai kynnysarvot eivät ylittyneet millään Harjavallassa ja Porissa mitattavalla ilmanlaadun komponentilla. Valtioneuvoston päätöksen (480/96) mukaisten ilmanlaadun ohjearvojen ylityksiä mitattiin yksi, kun Porin Paanakedonkadulla hengitettävien hiukkasten PM10 -vuorokausiohjearvo 70 µg/mylittyi joulukuussa ollen 76 µg/m3.

Hengitettävien hiukkasten raja-arvon lukuarvo 50 µg/mylittyi Porin Paanakedonkadulla 15:nä vuorokautena vuonna 2021 (vuonna 2020 3 kpl ja vuonna 2019 6 kpl). Varsinaisen raja-arvon ylitystä ei tapahtunut, koska ylitysvuorokausia sallitaan 35 kpl kalenterivuodessa. Rikkidioksidipitoisuuden raja-arvon lukuarvo 350 µg/m3 tuntikeskiarvona ylittyi vuoden aikana yhtenä tuntina 3.8.2021 Harjavallan Kalevan mittausasemalla, Pirkkalassa ylityksiä ei mitattu. Varsinaisen raja-arvon ylitystä ei tapahtunut, koska ylitysvuorokausia sallitaan 24 kpl kalenterivuodessa.

Valtioneuvoston asetus 113/2017 määrittelee ilmassa olevan arseenin, kadmiumin ja nikkelin tavoitearvot laskettuna hengitettävien hiukkasten (PM10) massapitoisuudesta kalenterivuoden keskiarvona. Vuonna 2021 arseenin ja nikkelin tavoitearvot ylittyivät Harjavallan Kalevan mittausasemalla, jolla mitatut vuosikeskiarvot olivat (suluissa tavoitearvot nanogrammaa/kuutiometri):

  • arseeni 16 ng/m3 (6 ng/m3)
  • kadmium 2 ng/m3 (5 ng/m3)
  • nikkeli 60 ng/m3 (20 ng/m3).

Ylitysten syynä olivat pääasiallisesti teollisuuden hajapäästöt, kuten Suurteollisuuspuiston tehdasalueen liikenteen nostattama pöly. Arvio alueen pinta-alasta, jolla mitatut arseeni- ja nikkelipitoisuudet ylittivät tavoitearvot, on noin 3,8 neliökilometriä. Kyseisellä alueella asuu noin 1060 vakituista asukasta.

Harjavallassa suurimmat teolliset päästölähteet vuonna 2021 olivat Boliden Harjavalta Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Oy sekä Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Typen oksidien ja hiilidioksidin päästömäärät olivat pienimmät kymmeneen vuoteen, muutoin teolliset päästöt olivat edellisvuoden tasolla. Porissa teollisuusperäiset päästöt ovat edelleen jatkaneet laskuaan mm. laitosten uusien tekniikoiden käyttöönoton sekä käyttöasteiden alentumisen myötä. Porissa tärkeimmät päästölähteet olivat Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, Boliden Harjavalta Oy sekä liikenne.

Ilmanlaatua arvioidaan myös laskennallisen ilmanlaatuindeksin avulla. Ilmanlaatuindeksiä käytetään päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa muun muassa Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatusivustolla. Sen avulla ilmanlaatu kullakin asemalla voidaan tiivistää havainnollisella väriasteikolla ja laatusanoihin hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Ilmanlaatuindeksin laskennassa ovat mukana pääosin kaikki jatkuvatoimiset mittaukset. Vuonna 2021 ilmanlaatu oli tunti-indekseillä kuvattuna asemakohtaisesti seuraava:

Pori, Paanakedonkatu: hyvä 78 %, tyydyttävä 17 %, välttävä 4 % ja huono 1 %

Harjavalta, Kaleva: hyvä 84 %, tyydyttävä 15 %, ja välttävä 1 %

Harjavalta, Pirkkala: hyvä 97 % ja tyydyttävä 3 %

Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala vastaa Porin ja Harjavallan kaupunkien ja teollisuuden yhteisestä ilmanlaadun mittauksesta. Teollisuuden partnerit olivat vuonna 2021 Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy, Ulefos Oy/Niemisen Valimo sekä Venator P&A Finland Oy.

Harjavallan ja Porin ilmanlaadun vuosiraportti 2021 on julkaistu Porin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.pori.fi/ilmanlaatu.